منطقه کوه کاسه و فولاد آلیاژی
منطقه کنار گذر
منطقه جاده طبس
منطقه حوض جعفر

با توجه به گستردگی و پراکندگی واحد های تولیدی در شهرستان یزد یکی از مناطق نزدیک به محل پروژه خود را انتخاب نمایید

خرید شن و ماسه در شهرستان یزد

محدوده منطقه کوه کاسه بر روی نقشه
محدوده منطقه حوض جعفر بر روی نقشه
محدوده منطقه کنارگذر بر روی نقشه
محدوده جاده طبس بر روی نقشه