هیات بازرسی انجمن

در ارتباط با شکایت مشتریان از واحد های تولیدی عضو این انجمن ، یک هیات بازرسی وجود دارد که مشتری می تواند با تکمیل فرم زیر و یا مراجعه به دفتر انجمن به آدرسی که در صفحه ارتباط با انجمن وجود دارد به صورت حضوری و یا غیر حضوری شکایت خود را ثبت نماید ، در مرحله اول شکایت در یک فرم ثبت خواهد شد ، موضوع شکایت به دو دسته مالی و یا کیفی تقسیم می شود ، پس از مشخص نمودن موضوع شکایت ، فرم آن پس از تایید رئیس انجمن به کارگروه بازرسی مالی یا بازرسی کیفی ارجاء داده خواهد شد ، که پس از بررسی و یا نیاز به جلسه حضوری شاکی و متشاکی ، نتیجه شکایت از طریق سامانه به مشتری ارسال گردیده خواهد شد ، در صورت حل مشکل از طرف هیات های بازرسی موضوع مختومه می گردد ، در غیر این صورت شکایت کننده می بایست به مراجع قضائی مراجعه و طرح شکایت نماید .

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.