عکس اعضاء

اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان یزد

آقای حسین شیخ زاده ، رئیس انجمن

عکس اعضاء

عکس اعضاء

عکس اعضاء

عکس اعضاء

عکس اعضاء

عکس اعضاء

عکس اعضاء

عکس اعضاء

آقای شعبانعلی خبیری ، نایب رئیس
آقای محمد حسن برادران ، خزانه دار
آقای مهدی علمدار ، دبیر انجمن
آقای منصور اسدی ، بازرس اصلی
آقای امید شاکر ، عضو هیئت مدیره
آقای روح االه فلاحتی ، علی البدل هیئت مدیره
آقای سعید زابلی ، علی البدل هیئت مدیره
آقای مهدی درویش ، علی البدل بازرس

با کلیک نمودن بر روی اسم مدیران، می توانید مستقیما تماس تلفنی حاصل نمایید ، این قابلیت در گوشی های تلفن همراه میسر خواهد بود