عنوان خبر : جلسه مجمع عمومی نوبت اول انجمن
شن و ماسه استان یزد در سال 1402

شرح خبر :
در جلسه فوق که مورخ 1402/03/30 برگزار گردیده شد ، دستور جلسه توسط هیات رئیسه مجمع و آقای درویش مدیرعامل شرکت بنیاد بتن جنوب شرق اعلام شد و پس از آن جناب آقای شیخ زاده ریاست محترم انجمن از فعالیت های انجمن در سال 1401 گزارشی را به اعضا ارئه دادند و در مرحله بعد توسط آقای اسدی بازرس انجمن شن و ماسه استان یزد صورت های مالی مورد بررسی قرار گرفته شد که پس از قرائت مورد تصویب کلیه اعضا قرار گرفت و در انتهای جلسه انتخبات بازرسی انجمن برگزار گردید که جناب آقای منصور اسدی به عنوان بازرس انجمن توسط اعضا انتخاب گردیده شدند و حق عضویت سالیانه در جلسه فوق مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفته شد .

تاریخ انتشار :1402/04/04

عنوان خبر : جلسه مجمع عمومی تعاونی تولیدکنندگان
شن و ماسه و بتن آماده استان یزد

تاریخ انتشار :1402/03/23

شرح خبر :
در ابتدای سال 1402 جلسه مجمع عمومی تعاونی تولید کنندگان شن و ماسه برگزار گردیده شد که موضوعات مختلفی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته شد و در جلسه فوق حق عضویت اعضای تعاونی و خدمات آزمایشگاه انجمن مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن از طرف مدیرعامل مجموعه تعاونی و هیات مدیره گزارش جامعی به واحد های تولیدی شن و ماسه و بتن آماده استان یزد ارائه گردید ، در انتهای جلسه انتخابات بازرس تعاونی انجام گرید که آقای منصور اسدی مدیرعامل شرکت کیمیا بتن یاوری به عنوان بازرس تعاونی انتخاب گردیده شد

عنوان خبر : بازدید از واحد های تولیدی  شهرستان اردکان  توسط هیات مدیره انجمن شن و ماسه استان یزد

شرح خبر :
در جلسه فوق توسط هیات مدیره انجمن شن و ماسه استان یزد آقای شیخ زاده و آقای شاکر گزارش بازدید از منطقه اردکان ارائه گردیده شد و برنامه های پیش رو انجمن در سال 1402 خدمت مدیران محترم واحد های تولیدی منطقه ارائه گردید ، در طول جلسه فوق مشکلات واحد های تولیدی مطرح و توسط هیات مدیره انجمن مورد بررسی قرار گرفت و در جمع بندی جلسه فوق راهکارهای مناسبی ارائه گردیده شد .

تاریخ انتشار :1402/03/15

عنوان خبر : بازدید از واحد های تولیدی  منطقه حوض جعفر توسط هیات مدیره انجمن شن و ماسه استان یزد

شرح خبر :
در جلسه فوق توسط هیات مدیره انجمن شن و ماسه استان یزد آقای شیخ زاده و آقای علمدار گزارش بازدید از منطقه حوض جعفر ارائه گردیده شد و برنامه های پیش رو انجمن در سال 1402 خدمت مدیران محترم واحد های تولیدی منطقه ارائه گردید ، در طول جلسه فوق مشکلات واحد های تولیدی مطرح و توسط هیات مدیره انجمن مورد بررسی قرار گرفت و در جمع بندی جلسه فوق راهکارهای مناسبی ارائه گردیده شد .

تاریخ انتشار :1402/02/18

عنوان خبر : برنامه ریزی جهت اخذ گواهی بین المللی
آزمایشگاه و ارائه برنامه بازرسی و  نمونه برداری

شرح خبر :
در جلسه فوق توسط هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان شن و ماسه و بتن آماده استان یزد برنامه ریزی های لازم جهت اخذ گواهی QMS ایتالیا انجام پذیرفته شد و برنامه نمونه برداری و بازرسی توسط مدیر فنی آزمایشگاه در طول سال 1402 اعلام و مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفته شد .

تاریخ انتشار :1402/02/15

عنوان خبر : اولین جلسه گردهمایی واحدهای تولیدی شن و ماسه استان یزد

تاریخ انتشار :1402/02/05

شرح خبر :
در جلسه فوق برنامه های سال جدید انجمن شن و ماسه استان یزد مورد بررسی قرار گرفت و با تصویب  طرح رتبه بندی واحد های تولیدی اجرای آن به عهده آزمایشگاه مجموعه قرار داده شد ، آزمایشگاه موظف گردید که در دوره شش ماه نتایج را به صورت گرید بندی شده به واحد های تولیدی اعلام نماید