شما می توانید با کلیک بر روی نام هر واحد تولیدی توضیحات تکمیلی آن را به همراه لینک شماره تماس ، جهت خرید مصالح سنگی مشاهده نمایید

 واحد های تولیدی منطقه حوض جعفر شهرستان یزد

 اسامی واحد های تولیدی بر اساس طرح رتبه بندی در تاریخ 1402/06/31 اعلام گردیده خواهد شد

پور رضائی
پژاوند (برادران)
زینلی
بازرگانی نیکوکاران
کوثربنا
مهدی علمدار
******
چاوش
مظفری