----------مدیر عامل : آقای

​لوگو واحد تولیدی

توضیحات شرکت :


**************

سال تاسیس :*****
 شناسه ملی :**********
کد اقتصادی :*********
نام مسئول فروش :*************
شماره تلفن ثابت شرکت :**********
شماره تماس مدیرعامل :************
شماره تماس مسئول فروش :***********
شماره پروانه استاندارد :****************
آدرس کامل شرکت :*******************
تعداد خط تولید :***********
جنس مصالح تولیدی :***********
تولید کننده مصالح :************
میزان توان تولید روزانه مصالح سنگی :**************
آدرس وب سایت :*************
آیدی صفحات مجازی :*************


لینک تماس فوری با واحد فروش
لینک صفحه نتایج آزمون ، ویژه واحد تولیدی
**** : درجه کیفیت